AMAÇ:
Değişik kurumlara başvurarak hibe temin isteyen kurum temsilcilerine başarılı bir proje hazırlığı için neler yapmaları gerektiğini anlatmak, kazanan başvuru sahipleri için yürütmede sağlanabilecek kolaylıklar için yol göstermektir.

İÇERİK:
1. Gün
• Tanışma ve beklentilerin paylaşımı
• Temel Kavramlar (Proje, Hibeler Ve Topluluk Programları)
• Ulusal Mali Yardımlar-Bölgesel Kalkınma Programları Nedir?
• Proje kavramına giriş
• Proje Döngüsü (Mevcut Durum-Sorun-Paydaş-Hedef- Strateji Analizleri
Grup çalışması (Kendi Projelerimizi Yapmaya Başlıyoruz)
Sunuşlar
Faaliyet Planlama ve sunuşları

2. Gün
• Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı /Varsayımlar / Riskler- Göstergeler/ Doğrulama Kaynakları
• Grup Çalışması-Sunuşlar
• Proje Bütçesi ve gider gerekçeleri
• Sonuçlar-Çıktılar/ Sürdürülebilirlik/ İzleme/Değerlendirme
Grup Çalışması-Sunuşlar
Onay almış proje örnekleri
Hangi Bölgelerde, Hangi İmkanlar Var? ISTKA fırsatları
Başarılı Proje Deneyimleri
Güncel Çağrılar
Soru-Cevap
Değerlendirme

KİMLER KATILMALI :
Ulusal ve uluslararası tüm programlara başvurmak için proje hazırlamak ve yürütmek isteyen tüm bireyler

SÜRE: 2 Gün
AMAÇ:
Günümüzde hem STK hem de KOBİ’ler için var olan desteklerin tümü proje mantığına dayandırılan bir anlayışla yönetilmektedir. Bu yaklaşım ile proje fikri geliştirmek ve bunun bir proje başvurusuna dönüştürülmesi ancak belirlenmiş olan formata uygun yapılabilir.

İÇERİK:

Temel Kavramlar (AR-GE, Proje, Hibe, Destek, Topluluk programları vb)
Hangi bölgelerde, hangi imkanlar var?
Kurumlardaki klasik çalışmalar,(KOBİ’ler, STK’lar ve diğerleri)
Proje mantığı, Proje geliştirme adımları,
Fikrin geliştirilmesi için standart yaklaşımlar,
Organizasyon yapısında değişiklik gereksinimleri,
Bir proje önerisinin başvuru süreci, hazırlanması ve sunulması,
Yönetimin yaklaşımı,
Alışkanlıkların değiştirilmesi,
Başarılı proje deneyimleri,
Fonlanan değişik proje örnekleri,
Bölgelere göre mevcut durum,
Kimler Başvurabilir? Ne tür projeler destek alabilir?
Kurumun büyüklüğünün tematik çalışmalarla uyumu,
Değerlendirme kriterlerinin gözden geçirilmesi,
Mali yardımlar, çağrı takipleri, ortak arama duyuruları nasıl yapılır?
Eğitim bittikten sonra neler yapmalıyım?

KİMLER KATILMALI :
KOBİ sahipleri ve yöneticileri, KOBİ Dernekleri, Ticaret ve sanayi Oda Temsilcileri, Meslek odaları yönetimleri, STK temsilcileri, Yerel Yönetimlerin ilgili Görevlileri vb.

SÜRE: 1 Gün
AMAÇ:
Avrupa Birliği’nin ve ulusal kaynakların Türkiye’de KOBİ’ ler ve diğer kurumlar için varolan mali yardımlarının tanıtımları, Türkiye’nin katıldığı çerçeve programlarının anlatımı, proje döngüsüne giriş ve programlardan yararlanma ile takip etmenin yollarının aktarılmasıdır.

İÇERİK:
Temel Kavramlar (AR-GE, Proje, Hibeler ve Topluluk programları)
Türkiye’nin katıldığı AB Topluluk Programları (Bölgesel kalkınma ve Çerçeve programları)
Bölgesel kalkınma programları nedir? Hangi bölgelerde, hangi imkanlar var?
Başarılı proje deneyimleri
Kalkınma ajanslarının tanıtımları
Kimler Başvurabilir? Ne tür projeler destek alabilir?
Horizon2020 nedir? Tematik alanları nelerdir?
Neden KOBİ'ler? KOBİ’lere hangi tür araştırma projeleri açıktır?
Proje döngüsüne kısa bakış (Fikri geliştirme, benzer proje araştırması,ortak tespiti, iş paketleri oluşumu,bütçe hazırlama, etki ölçümü, sürdürülebilirlik..)
Bir proje önerisinin başvuru süreci, hazırlanması ve sunulması Değerlendirme ölçütleri nelerdir ve öneri verenler sonuçlarla ilgili olarak nasıl bilgilendirilirler?
ArGe Projelerinde deneyim hikayeleri
Mali yardımlar, çağrı takipleri, ortak arama duyuruları nasıl yapılır?
Eğitim bittikten sonra neler yapmalıyım?

KİMLER KATILMALI :
KOBİ sahipleri ve yöneticileri, KOBİ Dernekleri, Ticaret ve sanayi Oda Temsilcileri, Meslek odaları yönetimleri, STK temsilcileri, Yerel Yönetimlerin İlgili Görevlileri vb.

SÜRE: 1 Gün
AMAÇ:
Proje Değerlendirici Eğitim Programı, her sektörden bağımsız değerlendirici olabilecek kişilerin proje başvurularının değerlendirilmesi süreci hakkında bilgi sahibi olmalarına ve bu konuda uzmanlaşmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İÇERİK:
Değerlendiricilik Nedir?
Değerlendirici olmanın şartları ve değerlendirici olma imkanları
Ulusal kaynaklara sunulan projelerin değerlendirme süreci
*****
Değerlendirici için Proje Döngüsü Yönetimi
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Analiz aşaması
Planlama aşaması
*****
Değerlendirme aşamaları ve araçları (Başvuru rehberleri incelemesi)
İdari Kontrol aşaması
Proje Ön Teklif Değerlendirme aşaması
Başvuru Formu Değerlendirme aşaması
Uygunluk Kontrol aşaması
*****
Örnek çalışma; (Grup çalışması)
Değerlendirilecek Proje Başvuru formunun incelenmesi
Genel ve Özel Hedefler
Gerekçelendirme
Faaliyetler ve Beklenen sonuçlar
Yöntem
Önkoşullar, riskler, varsayımlar ve sürdürülebilirlik
Başvuru sahibinin idari ve mali kapasitesi
Bütçe (Uygun maliyetler, uygun olmayan maliyetler)
Değerlendirme ve belge dağıtımı

KİMLER KATILMALI :
Değerlendirmeci olmak isteyen tüm bireyler ve kurum temsilcileri

SÜRE: 2 Gün
AMAÇ:
Etkisiz iletişim kurumsal büyümenin önünde ciddi bir engel oluşturur. İletişim, bir “konuşanın” bir “dinleyene” mesaj aktarması gibi tek basamaklı basit bir süreç değildir. İletişimde dinleyen ve konuşan arasında gidip gelen sözlü ve sözsüz mesajların farkına varılması ve etkisiz iletişimden etkin iletişime geçiş konusunda katılımcıları destekleyen bir grup çalışmasıdır.

İÇERİK:
• Beden dili
• Sorun yok alanı
• Empati nedir? Empati/Sempati arasındaki farklar
• Dinlemenin gücü: Etkin dinleme
• Kızgınlık: Kızgınlığın etkin bir dille ifade edilmesi
• Sen dili - Ben dili. Ben dilinin önemi
• Güç ve otorite
• Çatışma çözme yöntemleri: Yöntem 1 - 2 – 3 ve Değerler

KİMLER KATILMALI :
İşletmelerde her kademede çalışanlar

SÜRE: 1 Gün
AMAÇ:
Aile işletmeleri yönetimi, göründüğünden daha karmaşıktır ve en önemli sorunların başında işletmenin kuşaklar boyunca sürekliliğinin sağlanamaması gelmektedir. Bu eğitimin amacı; işletme sahipleriyle ikinci ve sonraki kuşak üyelerine, aile işletmelerindeki yönetim dinamikleri hakkında bilgi vermek ve işletmelerin sürekliliğinin sağlanması için hazırlanması gereken planları, verileri aktarmaktır. Bu sayede yönetimi devredenler de kurumu takip edebileceklerdir.

İÇERİK:
Konu neden gündemde?
• Aile işletmesi tanımı
• Aile şirketlerinin özellikleri
• Aile İşletmelerinin önemi ve yaşam süresi
• Girişimciliğin önemi
• Karşılaşılan sorunlar / tehlike çanları ne zaman çalar?
• Aile İşletmelerinin Avantaj ve Dezavantajları
• Aile İşletmelerinde ideal Yönetim
• Liderliği devretme zamanı / çoklu veliaht arasından seçim/ sufle vermek
• Aile şirketlerinde sürekliliğin sağlanması için hazırlanması gereken planlar ve Aile Anayasası
1. Aile Planı
2. Miras Planı
3. Stratejik Plan
4. Varis Planı
• Başarılı örnekler
• Sonuç ve Değerlendirme

KİMLER KATILMALI :
İşletmelerde hisse sahibi tüm aile bireyleri ve profesyonel yöneticiler

SÜRE: 1 Gün
AMAÇ:
• İnsan kaynağının verimli kullanılabilmesi
• Planlı çalışma ile üretim verimliliğinin sağlanması
• Yönetişim modelini uygulamak
• Çalışanları geliştirme
• Kurumda motivasyon ve ekip ruhunu arttırmak
• Kurum içi iletişimi arttırmak
• İhtiyaçlarının doğru organizasyonu.

İÇERİK:
1. Yönetişim nedir?
2. SWOT analizi
3. Hedeflerle Yönetim nedir?
4. Organizasyon ve Planlama
5. Hedef seçme kriterleri
6. Hedeflerin birleştirilmesi
7. Ana hedef, hedeflerin aşağı doğru indirilmesi, alt hedefler
8. Sürekli gelişimin sağlanması
9. Vizyon, misyon, hedefler arasındaki farklar
10. Motivasyon

KİMLER KATILMALI :
KOBİ sahipleri ve yöneticileri, KOBİ Dernekleri, Ticaret ve sanayi Oda Temsilcileri, Meslek odaları yönetimleri, STK temsilcileri, Yerel Yönetimlerin ilgili Görevlileri vb.

SÜRE: 1 Gün
AMAÇ:
Eğitimin temel amacı, kamuoyu ve paydaşlara yönelik kurumsal algının en önemli araçlarından biri olan medya ile ilişkilerin stratejik bakış açısıyla nasıl yönetilebileceğini ortaya koymaktır. Eğitimde, hazırlık çalışmalarından medyaya yönelik organizasyonlara kadar medya ilişkileri sürecinin aşamaları, medya mensuplarının kurumlardan beklentileri, medyanın konu ve kurumlara nasıl baktığı ele alınacak, medya ile ilişkilerdeki kritik noktalara değinilecek ve “kriz durumunda medya ile ilişki simülasyonu” egzersizi yapılacaktır.

İÇERİK:
• Medya ilişkilerinin önemi
• Medya ilişkilerinde ilkeler
• Medya ilişkilerine hazırlık
• Kurumsal ihtiyaç ve hedefler
• Medya stratejisi oluşturmak
• Medya ilişkilerinde yaratıcılık
• Medyayı anlamak
• Medya ile görüşme
• Medyaya yönelik organizasyonlar
• Medyaya verilecek malzemeler
• İletişimde medyanın yeri
• Medya bize nasıl bakıyor?

SÜRE: 1 Gün
AMAÇ:
Eğitimin temel amacı, ürün/marka temelli sorunları en etkin şekilde çözme hedefi doğrultusunda yaratıcı fikir üretmenin dinamiklerini açıklamaktır. Eğitimde, bir yandan hayatın içinde yaratıcılığın nasıl yer aldığı ele alınırken, diğer yandan, kurumların iletişim faaliyetleri çerçevesinde yaratıcı fikir üretme ve metin yazma çabasının değişik boyutları ve güçlükleri değerlendirilecektir. Yaratıcı fikrin inovasyonla ilişkisinin, yaratıcılıkla metin yazımı arasındaki bağlantının, metin ve yaratıcılık temelinde Reklam ve PR arasındaki farkların tartışılacağı eğitimde, “pazarlama problemi karşısında yaratıcı fikir” egzersizi gerçekleştirilecektir.

İÇERİK:
 Yaratıcılık kavramına bakış
 Problem tanımı ve türleri
 Fikir geliştirme süreci
 Yaratıcı fikir nedir?
 Herkes yaratıcı fikir üretebilir mi?
 Fikir üretmenin yolları
 Nasıl düşünürüz, nasıl düşünmeliyiz?
 Pazarlamada yaratıcılığın boyutları
 İletişimde yaratıcılığın dinamikleri
 Reklam fikri nedir?
 Yaratıcı olan ve olmayan reklam
 PR’da yaratıcılık mı, yenilikçilik mi?
 Reklam metni ve PR’da metin
 Etkin bir yöntem: Beyin Fırtınası

SÜRE: 1 Gün
AMAÇ:
Eğitimin temel amacı, iletişim süreçlerinde rol alan uzman ve yöneticilerde, kurumsal iletişimin bugünkü bileşenlerinin nasıl geniş bir yelpazeye yayıldığı bilincini sağlamak ve internet çağında bu süreçlerin nasıl yönetilebileceğini göstermektir. Eğitimde, kurumsal iletişimin, değişik paydaşlarla bağlantılı olarak stratejik bir bakış açısıyla nasıl yürütülmesi gerektiği ele alınacak ve “kurumsal kriz iletişimi simülasyonu” egzersizi gerçekleştirilecektir.

İÇERİK:
 Kurumsal iletişim yönetimine genel bakış
 Stratejik iletişim planlaması
 İletişimin hedefleri ve kapsamı
 Kurumsal paydaş ve kavram haritası
 Kurumsal iletişimin itibarla ilişkisi
 Kurumsal iletişimin diğer disiplinlerle ilişkisi
 Reklam ve Halkla İlişkiler
 Kurumsal iletişimde medya ilişkilerinin önemi
 Kurumsal sosyal sorumluluğun önemi
 Kurum kültürü ve kurumsal iletişim
 Kriz durumlarında kurumsal iletişim
 Kurumsal iletişimde ölçümleme

SÜRE: 2 Gün
AMAÇ:
Eğitimin temel amacı, hem iletişim, hem de yönetim süreçlerinde rol alanlara, günümüzde en önemli yönetim fonksiyonu olarak görülen Halkla İlişkiler’in tanımı, kapsamı ve kurumlardaki yeri hakkında bilgi vermek ve kurumsal hedeflere ulaşmadaki rolü ve önemini açıklamaktır. Eğitimde, PR’ın değişik paydaşlarla, kültür, etik gibi alanlarla ve bağlantılı kavramlarla ilişkisi irdelenecek, stratejik PR faaliyetleri sürdürebilmenin esasları anlatılacak ve “kurum/marka bazında kriz simülasyonu” egzersizi gerçekleştirilecektir.

İÇERİK:
 Halkla İlişkiler (PR) kavramına bakış
 PR’ın değişik tanımları, dünü ve bugünü
 PR’ın kuvvetli ve zayıf yönleri
 PR’ın bileşenleri ve paydaşları
 Pazarlama iletişimi içinde PR
 PR ve kurumsal iletişim
 PR ve kurumsal itibar
 PR ve reklam / satış promosyonu
 PR’da medya ilişkilerinin önemi
 PR’da KSS ve sponsorluk
 Kriz iletişiminde PR’ın rolü
 PR’da etik ve ilkeler
 PR’da hedef kitle problemi
 Ölçümleme ve başarı faktörleri

SÜRE: 2 Gün
AMAÇ:
Eğitimin temel amacı, başarılı bir ürün yönetimi faaliyeti sürdürmenin esaslarını, pazarlamanın temelleri ve pazarlama karmasındaki yeni yönelimler çerçevesinde anlatmaktır. Eğitimde, P kavramının tarihsel süreçteki gelişimi, ürün geliştirme ve pazarlama sürecinin unsurları, yeni pazarlama ve tutundurma karması yaklaşımı, ürün yönetiminin temel stratejik boyutları ve pazarlama planı oluştururken dikkat edilmesi gereken noktalar ele alınacaktır.

İÇERİK:
 Pazarlama ve ürün yönetimi
 Ürün ve marka ilişkisi
 Ürün ve hizmet kavramları
 Pazarlama sürecine bakış
 İhtiyaç kategorileri
 SES grupları
 Pazarlamanın evrimi
 Pazarlama karmasının unsurları
 Yeni kavram ve yönelimler
 Çekirdek ürün kavramı
 4P’den 7P’ye
 Ürün yönetiminin stratejik boyutları
 Farklılaşma ve konumlandırma
 Ürün yaşam seyri ve stratejileri
 Pazarlama planı hazırlama
 Pazarlama ve satış

SÜRE: 2 Gün
AMAÇ:
Eğitimin temel amacı, pazarlama süreçlerinde rol alan değişik düzeydeki çalışanlara, pazarlama iletişiminin boyutlarına ilişkin temel bilgileri vermek ve pazarlama hedeflerine ulaşmada iletişim faaliyetlerinin nasıl katkıda bulunabileceğini açıklamaktır. Eğitimde, mevcut durum analizinden 7P yaklaşımına, iletişimde yaratıcılıktan entegre iletişimin stratejik bakış açısıyla planlanmasına kadar tüm iletişim süreci ele alınacak ve “pazarlama iletişiminde kriz simülasyonu” egzersizi gerçekleştirilecektir.

İÇERİK:
 Pazarlamada kavramlar
 SWOT analizi
 Konumlandırma
 Strateji geliştirme
 Marka yaratma
 Pazarlama modelleri
 4P’den 7P’ye
 Tutundurma karması
 Reklam ve PR
 Satış promosyonu
 Doğrudan satış
 Pazarlama iletişimi planlaması
 Pazarlama iletişimi ve etik
 Pazarlama iletişimi krizleri

SÜRE: 2 Gün

Çare Danışmanlık
Profesyonel ve alanında uzman ekibimiz sizi bekliyor.


Bize Ulaşın